ClimaREC
C L I M A R E C

Carregant

Avís Legal

En compliment de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE), us informem que el titular d'aquesta pàgina web és VIBRACOM SOLUCIONS INTERCONNECTADES, S.L.(d'ara en endavant VIBRACOM).

 • Direcció: Carrer Puigroví, 17
 • 08570 - Torelló
 • Barcelona
 • N.I.F: B06981724
 • E-mail de contacte: hola@climarec.com

Informació general

Accés

L'accés a aquesta web queda condicionat a la lectura i acceptació prèvies per part de qualsevol usuari dels termes, condicions, comunicacions, advertiments i altres avisos legals que es relacionen a totes les clàusules.

L'accés i ús posterior d'aquesta web per part de l'usuari implicarà la conformitat de forma expressa, plena i sense reserves, a la totalitat del contingut. L'accés a aquesta pàgina web té caràcter gratuït.

L'accés a aquesta web té caràcter gratuït i la visualització no requereix subscripció o registre previ.

Igualment, l'usuari accepta de forma expressa i sense excepcions que l'accés i la utilització d'aquest lloc web, dels seus serveis i dels continguts d'aquests serveis està sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

Les connexions amb altres llocs web que poguessin existir, així com l'ús que l'usuari pugui fer estan subjectes a aquestes Condicions Generals d'ús, així com als eventuals condicionats específics que aquests llocs web requereixin. Qualsevol ús diferent de l'autoritzat és prohibit expressament.

Funcionament i contingut

VIBRACOM podrà modificar de forma unilateral, i en qualsevol moment que consideri oportú, la configuració del web, les condicions del servei i el seu contingut, així com eliminar-los, limitar-los o suspendre'ls de forma temporal o definitiva, a més d'impedir l'accés procurant informar-ne a l'usuari del canvi, sempre que les circumstàncies els ho permetin, a través de la publicació a la pròpia pàgina web.

Si l'usuari no estigués d'acord amb el contingut d'aquestes Condicions Generals de Navegació, haurà d'abandonar el web, sense poder accedir ni disposar dels serveis que s'hi ofereixen.

Drets i obligacions del prestador de serveis

 1. Com a proveïdor del servei, VIBRACOM està obligat a prestar els serveis oferts per aquesta web, a garantir eficaçment el secret de les comunicacions que poguessin existir amb l'usuari i a respondre a les reclamacions que eventualment es puguin plantejar.
 2. En cas d'efectuar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora dels serveis o productes oferts, VIBRACOM té el dret de suspendre temporalment i sense necessitat de previ avís l'accessibilitat a aquesta web, així com a reservar-se el dret de prestació o cancel·lació dels serveis; no obstant això, procurarà informar els usuaris sempre que les circumstàncies els ho permetin, a través de la pròpia web.
 3. L'ús que els usuaris puguin fer dels serveis i/o les dades i/o la informació que se'ls pugui subministrar a través d'aquesta web serà per compte i risc de l'usuari.

  VIBRACOM no garanteix, directament o indirectament, la informació o serveis oferts, llevat de les garanties que en virtut de les lleis aplicables hagin de ser atorgades o que quedin explícitament descrites en un acord entre aquesta VIBRACOM i l'usuari.

  VIBRACOM no garanteix el contingut subministrat, si escau, per terceres persones, ni garanteix la veracitat, fiabilitat, precisió, oportunitat o conveniència de la informació subministrada per a la destinació que facin els usuaris o qualsevol altra persona.

 4. Els drets de propietat intel·lectual sobre aquesta web són titularitat de VIBRACOM L'exercici exclusiu dels drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació pertanyen a la companyia esmentada, sens perjudici de l'exercici per part de tercers del dret a cita.

Drets i obligacions de l'usuari

 1. En tot moment, l'usuari ha de fer un ús lícit dels serveis d'aquesta web d'acord amb la legalitat vigent, respectant els drets de propietat intel·lectual de VIBRACOM o de tercers.

  En aquest sentit, l'usuari garanteix que les activitats que desenvolupi a través d'aquesta web s'adequaran a la llei, la moral, l'ordre públic i els bons costums i en cap cas no seran ofensives per al bon nom i la imatge comercial de VIBRACOM per a altres usuaris de la web o per terceres persones.
 2. L'usuari no realitzarà, a través dels serveis que VIBRACOM posa a la vostra disposició, cap acció que pugui causar algun dany o alteracions dels continguts, ni obstaculitzarà el bon funcionament de la web, per la qual cosa tampoc causarà problemes tècnics de cap mena, ni transferirà elements susceptibles de portar virus informàtics o de fer malbé, interferir o interceptar totalment o parcialment aquesta web, ni tampoc intervindrà o alterarà el correu electrònic d'altres usuaris.
 3. La responsabilitat de l'usuari sobre la veracitat de les dades introduïdes, en cas que ho fes per qualsevol circumstància, és exclusiva, per la qual cosa en cas d'haver facilitat dades falses o inexactes, VIBRACOM es reserva el dret a prohibir-li el accés a aquesta web.

Exclusió de garanties i responsabilitat pel funcionament de la pàgina web i dels seus serveis

 1. VIBRACOM no garanteix la disponibilitat i la continuïtat del funcionament d'aquesta pàgina web i els seus serveis.

  D'aquesta manera, s'exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin derivar-se de la manca de disponibilitat o de continuïtat del funcionament de la pàgina web i dels seus serveis i la utilitat que els usuaris haguessin atribuït a aquesta web.

  En qualsevol cas, VIBRACOM realitzarà els esforços necessaris per mantenir la disponibilitat continuada de la web.
 2. VIBRACOM utilitza i posa a disposició de tots els usuaris de la pàgina web, els sistemes de privadesa de dades de caràcter personal que impedeixin l'accés per part de terceres persones. VIBRACOM ha implementat totes les mesures de seguretat tècniques i organitzatives necessàries que garanteixin la integritat, la confidencialitat i la disponibilitat de les dades personals facilitades per l'usuari.

  En aquest sentit, VIBRACOM s'eximeix de tota responsabilitat pels danys i perjudicis ocasionats en cas que es produeixi qualsevol incidència per causes alienes.
 3. Tot i que VIBRACOM ha implantat totes les mesures adequades per garantir la seguretat en aquesta matèria, no controla ni garanteix l'absència de virus ni d'altres elements en els continguts d'aquest lloc web que puguin produir alteracions VIBRACOM s'eximeix de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin deure a la presència de virus en els continguts que puguin produir alteracions al sistema informàtic, documents electrònics, fitxers etc. al sistema informàtic (equip i aplicacions) de l'usuari o en els documents electrònics i arxius emmagatzemats al sistema informàtic.

  VIBRACOM s'eximeix de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin deure a la presència de virus en els continguts que puguin produir alteracions al sistema informàtic, documents electrònics, fitxers etc.
 4. VIBRACOM no té l'obligació i no controla la utilització que els usuaris fan d'aquest lloc web, dels serveis i dels continguts. En particular, aquesta societat no garanteix que els usuaris utilitzin el lloc web, els seus serveis i continguts d'acord amb aquestes Condicions Generals i, si escau, les Condicions Particulars que siguin aplicables, ni que ho facin de forma diligent i prudent.

  Aquesta societat tampoc no té l'obligació de verificar, i no ho fa, la identitat dels usuaris ni la veracitat, la vigència, l'aplicació exhaustiva i/o l'autenticitat de les dades que aquests usuaris proporcionen sobre ells mateixos.
 5. L'usuari accepta que el portal ha estat creat i desenvolupat de bona fe per VIBRACOM, amb informació procedent de fonts internes i externes qui ho ofereix en el seu estat actual als usuaris, si bé pot contenir imprecisions o errades. Per això, l'usuari exonera VIBRACOM de qualsevol responsabilitat en relació amb la fiabilitat, utilitat o falsa expectativa que el portal pogués produir durant la navegació.

Propietat intel·lectual

Tots els drets sobre el contingut d'aquesta web pertanyen a VIBRACOM excepte aquells d'empreses amb què hagi signat el contracte corresponent per al manteniment i la provisió de continguts i estan protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat intel·lectual i industrial.

Els signes distintius o logotips de VIBRACOM, el disseny, mapes, imatges, marques, gràfics, marcs, rètols, programes i els seus diversos codis, font i objecte, etc. d'aquesta web són titularitat de VIBRACOM, que posseeix legítimament i en exclusiva els drets d'explotació.

L'usuari que accedeixi a aquesta web no podrà copiar, modificar, reproduir, distribuir, publicar, transmetre, cedir, vendre aquests elements o crear nous productes o serveis derivats de la informació obtinguda sense citar-ne expressament la procedència.

Únicament queda autoritzada la visualització i la descàrrega per a l'ús personal i no comercial de l'usuari, sense que es pugui fer extensiu a terceres persones o entitats.

En el cas dels gràfics o dissenys que apareguin en aquesta web, la titularitat dels quals siguin empreses col·laboradores de VIBRACOM els seran aplicables, igualment, aquestes condicions llevat de pacte en contra.

Queda totalment prohibida l'alteració ni la modificació del contingut o l'estructura d'aquesta web per part de l'usuari.

VIBRACOM vetllarà perquè els continguts d'aquesta web no tinguin caràcter pornogràfic, xenòfob, discriminatori, racista, difamatori o que fomentin la violència. Així mateix, ha de procurar evitar qualsevol circumstància que pugui resultar perjudicial per als usuaris.

Protecció de dades de caràcter personal

Mitjançant aquesta Política de Privadesa, VIBRACOM pretén mostrar el seu compromís respecte al compliment de les normatives i legislacions que es deriva del tractament de la informació necessària per a la prestació dels seus serveis i de l'ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació. Particularment, VIBRACOM manifesta el seu compromís pel que fa al compliment de les normatives orientades a la protecció de dades de caràcter personal. En aquest sentit, es consideren com a marc de referència, principalment:

 • Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD).
 • Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
 • Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI).

Política de Privacitat

VIBRACOM informa seguidament de la seva política de privadesa aplicada a les dades personals. D'aquesta manera, totes les dades personals que tingui la nostra empresa sota responsabilitat seran tractades d'acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades.

Qui és el Responsable del tractament de les vostres dades?

 • Identitat: VIBRACOM SOLUCIONS INTERCONNECTADES, S.L.
 • N.I.F B06981724
 • Carrer Puigroví, 17, Torelló (08570), Barcelona
 • Correu electrònic: hola@climarec.com

Quines categories de dades tractem?

VIBRACOM tracta les categories de dades següents:

 • Dades identificatives: nom, cognoms, adreça postal, adreça de correu electrònic, codi postal, telèfon, edat, DNI/NIF.
 • Metadades de comunicacions electròniques.
 • Dades d'informació comercial.

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals i quina base ens legitima?

VIBRACOM tractarà de forma automatitzada les dades de l'usuari que accedeixin o es posin en contacte amb VIBRACOM a través del present Lloc Web, així com la resta de tractaments que dugui a terme.

Les bases legitimadores del tractament són:

Consentiment de l'interessat

 • Enviament de publicitat i informació comercial.
 • En cas que ens remeti el seu CV, tractarem les seves dades per tal de gestionar la sol·licitud de treball i duu a terme les actuacions necessàries per a la selecció i contractació de personal.

Execució contractual i mesures precontractuals

 • Executar el servei contractat, inclòs el pagament dels serveis.
 • Dur a terme la proposta sol·licitada per l'interessat.
 • Comunicació necessària per al manteniment de la relació contractual.

Compliment d'una obligació legal

 • Comunicar informació a les autoritats públiques, reguladores o òrgans governamentals en aquells supòsits en què calgui fer-ho per llei, normativa local o en el compliment d'obligacions regulatòries.

Interès legítim

 • Tractament de les dades de contacte.
 • Realitzar informes estadístics anònims respecte als hàbits d'accés i l'activitat desenvolupada pels usuaris a la Plataforma.
 • Verificar el compliment de les obligacions contractuals, inclosa la prevenció del frau.
 • Enviament de publicitat i informació comercial, en existir una relació contractual prèvia amb l'interessat.

Les dades personals sol·licitades són obligatòries, per la qual cosa la negativa a subministrar-les suposarà la impossibilitat de dur a terme la prestació dels serveis contractats.

L'usuari garanteix que les dades aportades són vertaderes, exactes, completes i actualitzades, i és responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que es pugui ocasionar com a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació. Igualment, l'usuari queda obligat a comunicar-ne qualsevol modificació.

A més, ha de mantenir en tot moment les seves dades actualitzades, sent l'únic responsable vostè de la inexactitud o falsedat de les dades facilitades i dels perjudicis que pugui causar per això a VIBRACOM, com a titular del Lloc web, o a tercers amb motiu de la utilització de la dita web.

En cas que l'usuari faciliti dades de tercers, manifesta tenir-ne el consentiment i es compromet a traslladar-li la informació continguda en aquesta clàusula, eximint VIBRACOM de qualsevol responsabilitat en aquest sentit.

Tot i això, VIBRACOM podrà realitzar les verificacions per constatar aquest fet, adoptant les mesures de diligència deguda que corresponguin, conforme a la normativa de protecció de dades.

A qui comuniquem les vostres dades?

No se cediran les dades de caràcter personal a tercers, llevat de disposició legal o consentiment de l'interessat. Tampoc no es realitzen transferències internacionals de dades a tercers països.

VIBRACOM té contractat diferents serveis amb diferents prestadors de serveis que aporten garanties adequades i suficients en relació amb el tractament de dades, ja que duem a terme una selecció responsable de prestadors de servei que incorpora requeriments específics en cas que els serveis impliquin el tractament de dades de caràcter personal.

També podem comunicar les teves dades a tercers necessaris per al desenvolupament, el compliment i el control dels contractes de productes i serveis que ha subscrit amb nosaltres.

Per quant de temps conservarem les vostres dades?

Únicament conservem la informació i les dades de caràcter personal durant el temps necessari per complir amb la finalitat amb què es van obtenir les dades, així com per atendre les possibles reclamacions o responsabilitats que sorgeixin com a conseqüència del tractament de les dades.

A tots els efectes, una vegada finalitzada la prestació del servei, es procedeix al bloqueig de les dades no realitzant cap tractament més enllà de mantenir-les a disposició de les Administracions Públiques, Jutges i Tribunals, per a l'atenció de les possibles responsabilitats nascudes del tractament, durant el termini de prescripció d'aquestes, transcorregut el qual s'haurà de procedir a la cancel·lació.

D'altra banda, per determinar els períodes de retenció de dades, VIBRACOM contempla les lleis locals, les obligacions contractuals i les expectatives i els requisits dels nostres clients. Quan ja no necessitem informació personal, l'eliminem o destruïm de manera segura.

Com protegim la informació i les dades de caràcter personal?

A VIBRACOM disposem d'un compromís elevat amb la seguretat de la informació que tractem, i amb el compliment dels requisits legals que li són aplicables. En aquest sentit, per assegurar la confidencialitat, disponibilitat i integritat tant de la informació que tractem (i, en particular, de les dades de caràcter personal), com dels sistemes, xarxes, aplicacions i bases de dades utilitzades per al seu tractament, VIBRACOM:

 • Desenvolupem de forma periòdica avaluacions dels riscos associats a la seguretat de la informació i la protecció de les dades de caràcter personal, analitzant la nostra situació davant del risc i definint plans d'acció en conseqüència.
 • S'ha definit una Política de Seguretat de la Informació i Protecció de Dades de compliment obligat per part de les diferents parts que intervenen en el tractament de la informació.
 • S'han desenvolupat procediments de control d'accessos, seguretat dels sistemes i comunicacions, gestió d'incidències i violacions de seguretat i de suport de la informació.
 • S'han desenvolupat accions de sensibilització i formació necessàries per assegurar el compliment d'aquestes polítiques i els procediments.

El lloc web es compromet en la utilització de les dades incloses al fitxer, a respectar la seva confidencialitat i a utilitzar-les d'acord amb la finalitat del mateix, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar-les i adaptar-les les mesures per evitar l'alteració, pèrdua , tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.

Quins són els vostres drets quan ens facilita les vostres dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides. Podeu exercitar aquest dret de supressió/cancel·lació mitjançant correu electrònic amb fotocòpia del vostre DNI a hola@climarec.com

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

Recordeu que podeu presentar reclamació davant l'autoritat de control. Els models, formularis i més informació sobre els vostres drets els podreu trobar a la Pàgina oficial de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Exercici de drets dels interessats

VIBRACOM ha habilitat els mitjans necessaris per complir el dret d'informació i l'obtenció del consentiment en els casos que calgui per assegurar la licitud dels tractaments de les dades de caràcter personal. En el moment de l'obtenció o recollida de la informació, VIBRACOM es compromet a informar els afectats, sobre la identitat del responsable, la finalitat, les possibles comunicacions o transferències, i la possibilitat d'exercitar els drets recollits a la normativa.

VIBRACOM reconeix i garanteix la possibilitat d'exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació del tractament i la portabilitat, recollits per la normativa de protecció de dades. Vostè com a interessat o afectat pot:

DERET D'ACCÉS: Obtenir confirmació de si s'estan tractant les vostres dades i en cas afirmatiu, tindreu dret a accedir a la següent informació referent al tractament de les vostres dades:

 • Les finalitats del tractament.
 • Les categories de dades personals de què es tracti.
 • Els destinataris o categories de destinataris a què es podran comunicar les dades personals.
 • El termini previst de conservació de les dades personals.
 • L'existència del dret a sol·licitar la rectificació, supressió, oposició de dades, o la limitació del tractament.
 • El dret a presentar una reclamació davant d'una autoritat de control.
 • quan les dades personals no s'hagin obtingut de l'interessat, qualsevol informació disponible sobre el seu origen.
 • L'existència de decisions automatitzades, inclosa l'elaboració de perfils i informació significativa sobre la lògica aplicada, així com la importància i les conseqüències previstes d'aquest tractament per a l'interessat.
 • Quan es transfereixin dades personals a un tercer país oa una organització internacional, linteressat tindrà dret a ser informat de les garanties adequades en virtut de larticle 46 relatives a la transferència.

DRET DE SUPRESSIÓ:

Obtenir la supressió de les seves dades quan passi alguna de les circumstàncies següents (sempre que les dades no s'ajustin a algun dels requisits contemplats a la normativa: que siguin dades d'interès general, necessàries per al compliment d'una obligació legal, o per exercir el dret de llibertat d'expressió,…):

 • Les dades personals ja no siguin necessàries per a la finalitat amb què van ser recollides.
 • L'interessat retiri el consentiment donat per al tractament de les dades.
 • L'interessat s'oposi al tractament i no prevalguin altres motius legítims per al tractament.
 • Les dades personals hagin estat tractades il·lícitament.
 • Les dades personals s'hagin de suprimir per complir una obligació legal que es pugui establir.

DRET DE RECTIFICACIÓ: Modificar les dades inexactes, errònies o incomplertes.

DERET DE PORTABILITAT: Rebre de VIBRACOM les dades personals que li incumbeixin i transmetre-les a un altre responsable del tractament quan:

 • La licitud del tractament estigui basada en el consentiment de l'interessat o en el compliment d'un contracte
 • El tractament s'efectuï per mitjans automatitzats.

DRET D'OPOSICIÓ: Oposar-se al fet que dades personals que li concerneixin siguin objecte d'un tractament basat en el compliment de fins d'interès públic, o d'interès legítim per al responsable.

DRET DE LIMITACIÓ DEL TRACTAMENT: Obtenir del responsable del tractament la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions següents:

 • L'interessat impugni l'exactitud de les dades personals, durant un termini que permeti al responsable verificar-ne l'exactitut.
 • El tractament sigui il·lícit i l'interessat s'oposi a la supressió de les dades personals i sol·liciti al seu lloc la limitació del seu ús.
 • El responsable ja no necessiti les dades personals per a les finalitats del tractament, però l'interessat les necessiti per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions.
 • L'interessat s'hagi oposat al tractament en virtut del dret d'oposició

Per a l'exercici d'aquests drets, VIBRACOM ha habilitat l'adreça de correu electrònic: hola@climarec.com, a través de la qual podreu contactar amb l'organització per sol·licitar l'exercici dels drets reconeguts per la normativa. De la mateixa manera, aquests podran ser exercits a través de l'adreça de correu postal indicada al primer apartat.

Per a un exercici adequat d'aquests drets, us instem a utilitzar com a referència les plantilles i models per a l'exercici dels drets que es poden localitzar a la pàgina web de l'Agència de Protecció de Dades (Agencia Española de Protección de Datos | AEPD ).

A més, us informem de la possibilitat que en cas de considerar que els vostres drets han estat vulnerats, o que no s'ha actuat adequadament respecte a les sol·licituds de drets que hagi pogut realitzar, podeu presentar la corresponent reclamació davant l'Agència de Protecció de Dades , podent dirigir-li a la mateixa AEPD a través de la seu electrònica accessible des de la seva pàgina web (Agencia Española de Protección de Datos | AEPD ).

Vincles o enllaços

Cap tercer no podrà establir una relació de 'framing' entre les seves pàgines web i aquesta pàgina web.

En cas que aquesta pàgina web pogués contenir vincles o enllaços amb altres portals o llocs web no gestionats per VIBRACOM, aquesta societat manifesta que no exerceix cap control sobre aquests portals o llocs web, ni és responsable del contingut. Els enllaços que aquesta web pugui contenir s'oferiran únicament a tall de referències informatives, sense cap mena de valoració sobre els continguts, propietaris, serveis o productes oferts des d'aquests enllaços.

En qualsevol cas, VIBRACOM s'exonera de tota responsabilitat en relació amb els serveis prestats per aquests tercers davant de qualsevol reclamació de qualsevol naturalesa i de demandes que poguessin interposar-se en relació amb aquests serveis.

Nul·litat i ineficàcia de les clàusules

Si qualsevol clàusula d'aquestes Condicions Generals de navegació i ús de la web fos declarada totalment o parcialment nul·la o ineficaç, afectarà tan sols la disposició o part referida que resulti nul·la o ineficaç, de manera que en tota la resta subsistiran les altres condicions generals , i la disposició o part d'aquesta que resulti afectada es considerarà no posada, llevat que, pel fet de ser essencial en les condicions generals, les hauria d'afectar de forma integral.

Llei aplicable i jurisdicció

Aquestes Condicions Generals d'ús i navegació, igual que qualsevol relació entre l'usuari i VIBRACOM, es regiran per la legislació espanyola.

Per a qualsevol litigi derivat de l'existència o el contingut d'aquestes Condicions Generals o de les relacions entre l'usuari i VIBRACOM ambdues parts, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, se sotmeten a la jurisdicció i competència exclusiva dels Jutjats i Tribunals de Vic. Política de cookies

Què son las cookies?

Les cookies són petits fitxers de dades que es reben al terminal des del lloc web visitat i s'utilitzen per registrar certes interaccions de la navegació en un lloc web emmagatzemant dades que podran ser actualitzades i recuperades. Aquests fitxers s'emmagatzemen a l'ordinador de l'usuari i contenen dades anònimes que no són perjudicials per al vostre equip. S'utilitzen per recordar les preferències de l'usuari, com ara l'idioma seleccionat, les dades d'accés o la personalització de la pàgina.

Les galetes també es poden utilitzar per registrar informació anònima sobre com un visitant utilitza un lloc. Per exemple, des de quina pàgina web heu accedit o si heu utilitzat un banner publicitari per arribar-hi.

Per què VIBRACOM utilitza cookies?

VIBRACOM utilitza les cookies estrictament necessàries i essencials perquè utilitzeu els nostres llocs web i pugueu moure lliurement, utilitzar àrees segures, opcions personalitzades, etc. A més, la nostra empresa utilitza galetes que recullen dades relatives a l'anàlisi d'ús de la web. Aquestes es fan servir per ajudar a millorar el servei al client, mesurant l'ús i el rendiment de la pàgina per optimitzar-la i personalitzar-la.

Els nostres llocs també poden tenir enllaços de xarxes socials (com Facebook o Twitter). VIBRACOM no controla les cookies utilitzades per aquests webs externs. Per a més informació sobre les cookies de les xarxes socials o altres webs alienes, us aconsellem revisar les seves polítiques de cookies.

Quines cookies utilitza VIBRACOM?

 • Cookies tècniques: Es tracta de les galetes necessàries que permeten a l'usuari navegar pel lloc web i utilitzar els seus serveis. La pàgina web no pot funcionar adequadament sense aquestes galetes.
 • Cookies estadístiques: Ajuden a comprendre com interactuen els visitants amb la pàgina web. Proporcionant informació de manera anònima.
 • Cookies de personalització: Emmagatzemen les preferències de l'usuari.
 • Cookies Publicitàries: Reuneixen informació de l'usuari al dispositiu per enviar publicitat en base als temes rellevants que us interessin.

En accedir al lloc web, l'usuari podrà prestar o rebutjar el seu consentiment a instal·lar les galetes.

Concretament VIBRACOM utilitza les cookies següents:

 • Tècniques
  • October_session: S'utilitza per identificar la sessió de l'usuari mitjançant l'assignació d'una única identificació per als usuaris.
 • Publicitàries
  • _gcl_au: S'utilitza per experimentar leficiència publicitària dels llocs web que utilitzen els seus serveis.
 • Altres
  • Test_cookie:S'utilitza per determinar si el navegador de l'usuari admet galetes.
  • IDE: Emmagatzema la informació sobre com l'usuari utilitza el lloc web per presentar anuncis rellevants segons el perfil de l'usuari.

Com puc canviar la configuració de galetes?

En qualsevol moment es podrà configurar l'ús de les galetes a través del propi lloc web. També serà possible en tot moment, deshabilitar o eliminar les galetes ja instal·lades a través de la configuració del navegador. A continuació, us facilitem l'accés a pàgines informatives dels principals navegadors d'internet per a la configuració de cookies.

Revocació del consentiment

També és possible limitar com les webs de tercers instal·len cookies al vostre ordinador, per evitar la recol·lecció de dades i el registre de la vostra activitat de navegació. Per limitar l'ús de cookies de tercers podeu adreçar-vos al web de configuració o OptOut:

 • Google Analytics
 • DoubleClick
 • Google
 • Flash Cookies

Seleccioneu l'opció “Eliminar tots els llocs” o seleccioneu la web específica que voleu suprimir i “Eliminar lloc web”.

Tingueu en compte que si rebutgeu o esborreu les cookies de navegació per la web de l'empresa, no podrem mantenir les vostres preferències, algunes característiques de les pàgines no estaran operatives, no podrem oferir-vos serveis personalitzats i cada vegada que vulgueu navegar per la nostra web haurem de tornar a sol·licitar la vostra autorització per a l'ús de cookies.

Si, tot i així, decidiu modificar la configuració del vostre accés a la pàgina web, heu de saber que és possible eliminar les cookies o impedir que es registri aquesta informació al vostre equip en qualsevol moment mitjançant la modificació dels paràmetres de configuració del vostre navegador.

Les dades recollides a les cookies s'utilitzen en webs diferents de VIBRACOM?

Algunes de les nostres cookies s'utilitzen per generar publicitat a xarxes de tercers o per realitzar analítiques per a les que utilitzem eines externes a VIBRACOM. Les cookies utilitzades són per a ús exclusiu de l'empresa i el seu grup d'empreses, que en cap cas no comercialitzen amb aquestes.

A VIBRACOM treballem amb proveïdors de confiança que ens ajuden en la gestió i personalització de les nostres pàgines web.

Aleshores, què significa la informació anterior?

Si accepteu les nostres cookies, ens permet la millora de les webs de VIBRACOM per oferir-vos un accés òptim i donar-vos un servei més eficaç i personalitzat.

A més, podeu configurar el vostre navegador per establir que només els llocs web de confiança o les pàgines per les quals navega en aquell moment puguin gestionar cookies, el que us permet seleccionar les vostres preferències.

En proporcionar aquesta política, VIBRACOM demostra el compromís adquirit amb la legislació vigent sobre l'ús de cookies, i us ofereix informació perquè vostè pugui comprendre quin tipus de cookies utilitzem i per què ho fem. Amb això pretenem proporcionar transparència quant a les dades tractades sobre la navegació feta des del seu equip a la nostra web.

Aquesta política es revisa periòdicament per assegurar-ne la vigència, per la qual cosa pot ser modificada. Us recomanem que visiteu la pàgina amb regularitat, ja que us farem saber qualsevol actualització en aquest sentit.
Estudiem el teu cas

Fes-nos la teva consulta i un tècnic et farà un estudi gratuït i sense compromís.

Pots trobar-nos a:

CONTACTE